Mexikó - eltűnt civilizációk nyomában, 2016.01.21., 02.11., 03.02., 15nap/13éj MEDICI TRAVEL-Lastminute, akciós utazás, lastminute nyaralás, akciós utak, körutak, városlátogatások, ultra last minute!
logo
 

 

Mexikó - eltűnt civilizációk nyomában, 2016.01.21., 02.11., 03.02., 15nap/13éj

 


Utazás: A Budapest – Mexikóváros / Cancún – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülőjáratokkal, Mexikóban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Megjegyzés: Ezekhez a csoportokhoz sikerült olyan repülő­jegyet fog­lalnunk, amivel a cso­portnak Cancúnból nem kell vissza­repülni Mexikó­városba, hanem közvet­lenül repülhet Nyu­gat-Európába, majd onnan Buda­pest­re. A Cancún és Nyugat-Európa közötti köz­vetlen járat elő­nyei töb­bek kö­zött az eggyel ke­vesebb át­szállás haza­útban, vala­mint a kb. 3,5 órával ke­vesebb összes repü­lési idő, amely által a cso­port a haza­utazás nap­ján jó 4 órával több időt tud pihe­néssel eltöl­teni.

Szállás: „A” jelű csoport: 6 éj­sza­ka (Mexikó­városban és Can­cúnban) 4 csil­la­gos, 7 éj­sza­ka 3 csil­la­gos szintű szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban. (Ennek a csoportnak Cancúnban egy városi szál­lodát fog­laltunk, amely nem ten­ger­par­ti, de van szabad­téri meden­céje, illetve a szál­loda ven­dégei számára busz­járat üzemel a hotel és a ten­ger­par­ti „Mandala Beach” strandja között.)

„B” jelű csoportok: 13 éj­sza­ka átlagosan 4 csil­la­gos szintű szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás: „A” jelű csoport: Félpanzió – 13 büfé- vagy amerikai reggeli, 11 főétkezés (vacsora vagy ebéd a 2. naptól a 13. napig – napi egy főétkezés a 12. nap kivételével).

„B” jelű csoportok: Félpanzió a körutazás során – 10 büfé- vagy amerikai reggeli, 9 fő­ét­kezés (vacsora vagy ebéd a 2. naptól a 10. napig – napi egy fő­ét­ke­zés). Az utol­só há­rom éj­sza­kai szál­láson az el­látás (a 11. nap estéjétől a 14. nap reg­geléig) all inclusive rend­szerű, a napi há­rom­szori étke­zés mellett a kor­látlan ital­fo­gyasz­tás is benne van az árban.

Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben va­cso­ra, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igény­lik az utasok.

 

Időpontok, részvételi díjak

2016. jan. 21 - febr. 04.

B

625.000 Ft + reptéri ill.

2016. febr. 11-25.

A

542.000 Ft + reptéri ill.

2016. márc. 2-16.

B

639.000 Ft + reptéri ill.

 

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 97.500 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 13 éj­sza­kai szállást a fent meg­adott étkezésekkel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat belépődíjakkal, va­la­mint a helyi ide­gen­ve­ze­tő és az ide­gen­ve­ze­tő költ­ségeit.

 

Egyágyas felár:

A
B

138.000 Ft
179.000 Ft

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap

 

Program

 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyu­gat-euró­pai át­szál­lással Me­xikó­város­ba, a világ egyik leg­né­pesebb váro­sába. Érke­zés helyi idő szerint az esti órák­ban. Transzfer a szállodába (3 éj).

2. nap: Teotihuacán, Guadalupe, Mexikóváros

Délelőtt kirándulás a több mint 1000 éves teoti­hua­cáni rom­vá­ros­ba, mely an­nak ide­jén már a beván­dorló azté­kokat is lenyű­gözte (min­den me­xikói kör­utazás „köte­lező” prog­ramja). Megcso­dáljuk a Hold- és a Nap-pira­mist (az előbbi 46 méter, az utób­bi 65 méter magas, mind­kettő meg­mászható), sétá­lunk a „Holtak utcáján” a Cita­della nevű épü­let­együt­teshez és a Tollas­kígyó temp­lomához. Vissza­útban meg­nézzük a guada­lupei régi és új bazi­likát, amely Ame­rika leg­na­gyobb zarán­dok­helye (Szűz Mária XVI. szá­zadi megje­lené­sének hely­színe).
Délután látogatás a mexikó­városi Chapul­tepec park­ban lévő Nem­zeti Antro­po­ló­giai Múze­umban, Föl­dünk egyik leg­gaz­da­gabb régé­szeti múze­umában (a Kolum­busz előtti kö­zép-ame­rikai ci­vi­li­zá­ciók való­sá­gos kin­cses­háza).

3. nap: Mexikóváros, Cuernavaca, Taxco

Egész napos kirándulás a Sierra Madre he­gyein ke­resz­tül a Mexikó­város­tól délre fekvő Cuer­na­va­cába, az örök ta­vasz váro­sába és Taxcóba, az ezüst­vá­ros­ba. Út­közben fotó­szünet a mexikó­vá­rosi Olim­piai Sta­dionnál és a mo­dern moza­ikok­kal bo­rított Egye­temi Könyv­tár épü­leténél. Cuerna­va­cá­ban rövid séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (erőd­sze­rű kated­rális, Cortés palo­tája stb.), majd to­vább­uta­zás Mexikó egyik leg­szebb kis­váro­sába, Taxcóba, mely már a gyar­mati kor­ban az ezüst­bá­nyá­szatnak köszön­hette gaz­dag­ságát. Az uta­zókat elbű­völi a város fek­vése, a ka­nyargós, macs­ka­kö­ves ut­cács­kák, a szebb­nél szebb piros tetős, fe­hérre meszelt házak, az ezüst­mű­ve­sek boltjai, a tarka piac és a Santa Prisca-temp­lom, mely a churri­gue­reszk stílus mes­ter­műve.

4. nap: Mexikóváros, Puebla

Délelőtt vá­ros­né­zés Mexikó főváro­sában (Zócalo – a város ha­talmas fő­tere; a kated­rális – Latin-Ame­rika egyik leg­na­gyobb temp­loma; Nem­zeti Palota; Te­nochtit­lán, az azték főváros romjai stb.).
A vá­ros­né­zés után utazás Mexikó negyedik leg­na­gyobb váro­sába, Pueblába. Út­közben szép kilá­tás nyílik az ország 5000 méter feletti hegy­csúcsaira. Puebla óvárosa nagy­szerű­en meg­őrizte gyar­mati jel­legét. Vá­ros­né­zés: kated­rális, Szent Domon­kos-temp­lom a mese­szép Rózsa­füzér-ká­pol­ná­val, mű­vész­negyed, színes ház­sorok a gyar­mati kor­szakból stb. Szállás Pueblában (1 éj).

5. nap: Oaxaca, Monte Albán

To­vább­uta­zás Oaxacába, Mexikó mű­em­lé­kek­ben egyik leg­gaz­da­gabb váro­sába. Vá­ros­né­zés, mely­nek csúcs­pontja a párat­lanul díszes Szent Do­monkos-temp­lom. 
A vá­ros­né­zés után utazás az Oaxaca felett 400 mé­terre emel­kedő Monte Albán régé­szeti kör­zetbe. A látvá­nyos rom­mező (temp­lomok, pira­misok, lab­dajá­ték tér stb.) a zapo­ték és a mix­ték törzsek kul­túrá­jának néma tanúja. Szállás Oaxacában (1 éj).

6. nap: Chiapas, Tuxtla Gutiérrez

Utazás Mexikó legdélebbi államának, Chiapasnak fővá­ro­sába, Tuxtla Gutiérrez­be. Chiapasban a la­kos­ság nagy része indián, a spa­nyolon kívül itt több mint 10 féle indián nyel­vet be­szélnek. Az út ezen a sza­kaszon gyen­gébb minő­ségű, de kár­pótlá­sul szép tájakban és bur­jánzó tró­pusi növé­nyekben gyö­nyör­köd­he­tünk. Szállás Tuxtla Gutiérrezben (1 éj).

7. nap: Sumidero-kanyon, indián települések (Chamula, Zinacantán), San Cristóbal de las Casas

Délelőtt kirándulás Chiapas nagy neve­zetes­ségé­hez, a 800 méter mély Sumidero-ka­nyonhoz. A hajó­kirán­dulás során nem­csak a léleg­zet­el­ál­lító pano­rámá­ban és a tró­pusi növény­világ­ban gyö­nyör­köd­he­tünk, hanem sze­rencsés eset­ben álla­tokat is lát­hatunk. Délután két indián tele­pülés meg­lá­to­ga­tá­sa követ­kezik (ér­dekes temp­lomok, nép­szoká­sok, nép­vise­letek stb.), majd is­mer­ke­dés San Cristóbal de las Casas-szal, Dél-Me­xikó egyik leg­ér­de­ke­sebb vá­rosá­val. A nagy­részt in­diánok lakta tele­pülés ősi utcáin, jóko­ra temp­lomai között sé­tálva a turis­ták úgy érzik, hogy itt megállt az idő. Szállás San Cristóbal de las Casasban (1 éj).

8. nap: Agua Azul vízesések

To­vább­uta­zás Palenque irányába. Ú­tköz­ben a párat­la­nul szép Agua Azul víz­esések meg­te­kin­té­se (Me­xi­kó leg­na­gyobb tró­pusi víz­esése). Szállás Palen­qué­ben (1 éj).

9. nap: Palenque

Palenque maya romjai az esőerdőben a mexikói köruta­zá­sok leg­mara­dan­dóbb emlékei közé tar­toznak. A régé­szeti körzet bejá­rása után to­vább­uta­zás a Me­xikói-öböl partján fekvő Campechébe, szállás (1 éj).

10. nap: Campeche, Uxmal

Campeche városa ott épült fel, ahol Cortés 1517-ben elő­ször lépett Me­xikó föld­jére. Vá­ros­né­zés (régi spa­nyol erő­dít­mé­nyek, Régé­szeti Múze­um a San Miguel-erőd­ben, mo­dern Cam­peche stb.), majd uta­zás a sza­van­nával körül­vett Uxmalba, az egyik leglátvá­nyo­sabb maya rom­város­ba (Va­rázsló pira­misa, Apáca­zárda, Tek­nős­béka háza, Kor­mány­zó palo­tája, Nagy pira­mis). Szállás Méridá­ban, Yuca­tán állam fő­váro­sában (1 éj).

11. nap: Mérida, Chichén Itzá, Cancún

Méridát „fehér városnak” is szokták nevezni tiszta, ren­de­zett utcái és jól karban­tar­tott épü­letei miatt. A vá­ros­né­zés során látjuk Mérida ele­gáns főte­rét, a ka­ted­rálist, a gyö­nyörű város­házát, Montejo XVI. szá­zadi házát (a város első spanyol kor­mányzó­ja volt), vala­mint a híres Montejo sugár­utat tele szebb­nél szebb palo­tákkal. 
Utazás a Yucatán-félsziget szavannáin ke­resz­tül Chichén Itzába, a maya föld leg­lá­to­ga­tot­tabb rom­váro­sába. A régé­szeti körzet bejá­rása során meg­nézzük a Csillag­vizs­gáló épü­letét, a Kukulkán pi­ra­mist, a Lab­da­já­ték terét, a Harcosok templomát és a Szent kutat, ahol az in­diánok ember­áldo­zatokat mu­tat­tak be az Eső­istennek.
Délután to­vább­uta­zás Mexikó világ­hírű üdülő­öve­ze­té­be, a Maya Riviérára. Szállás a Karib-ten­ger part­ján fekvő Cancúnban (3 éj).

12. nap: Cancún, Xcaret

Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Xcaret
Délelőtt elutazás a Maya Riviéra egyik legkü­lön­le­gesebb attrak­ciójához, a Xcaret öko-ré­gésze­ti tema­tikus parkba. Íze­lítő a park kínála­tából: maya romok, re­konstruált maya falu, állat­kert közép-ame­rikai álla­tokkal, lovas­bemu­tató, ak­vári­um, delfinek, bota­nikus kert, múze­um a maya rom­városok makett­jeivel, la­gú­na fürdési és búvár­kodási le­he­tő­séggel, föld alatti patak, ten­ger­par­ti strand stb. Este rész­vétel egy látvá­nyos elő­adáson, ahol Mexikó tör­téne­te eleve­nedik meg az indiánok labda­játékai­tól kezdve a spanyol hódí­táson keresz­tül a spa­nyolok és az indiánok keve­redé­séig. Az elő­adás máso­dik része egy fe­lejt­he­tet­len bemu­tatója a mexikói nép­vise­letek­nek, nép­zenék­nek és nép­tán­coknak.
A fakultatív program ára: kb. 129 USD belépődíjjal együtt (a helyszínen fizetendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb lét­szám ese­tén is indul a program, de abban az eset­ben az ár vala­mivel több a ma­gasabb transz­fer­költség miatt.

13. nap: Cancún, Tulum

Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Tulum
Félnapos kirándulás Tulum maya romváro­sába. A romok igazi vonz­ere­jét azok fek­vése adja. A leg­épeb­ben meg­maradt épü­let­együt­tes (az El Castillo) egy, a Karib-ten­ger fölé emel­kedő 25 méter magas szik­lán talál­ható.
A fakultatív program ára: kb. 55 USD belépő­díjjal együtt (a hely­színen fize­tendő) – garan­tált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb lét­szám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár vala­mivel több a maga­sabb transz­fer­költség miatt.

14. nap: Cancún

Szabad program, majd a délutáni órákban transzfer a can­cúni repülő­térre, elutazás Buda­pest­re.

15. nap:

Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban (jan. 21-i és febr. 11-i csoport) vagy a kora esti órákban (márc. 2-i csoport).


Partnerkód: F0H7E


Vendégkönyv


Kovács Tamás
2006-12-19 00:00:00
11.28-12.10-ig voltunk Cancunban, Riu Cancun, all incluisve!

Minden szuper volt! A bécsi indulású járat nagyon kényelmes volt, mégha hosszú is a repülési idő. A kinti idegenvezetpő is nagyon kedves és a szálloda szuper! Köszönjük a segítséget az utazás megszervezéséhez! És biztosak vagyunk benne, hogy még visszatérünk cancunba v Mexikóba!

K.T.


Utazás keresése

01. Ország

02. Régió

03. Típus

04. Indulás
9021 Gyõr, Kisfaludy u. 41., Tel.: 96/523-424, 523-425, 30/325-5510, Fax: 96/523-427 , e-mail: medici@medicitravel.hu
A Medici Travel oldalain található összes információ, kép és egyéb anyag másolása, felhasználása csak a Medici Travel engedélyével történhet. Oldalainkon szereplő árelírás, árváltozás, helyesírási- és hibás feltöltésből (szöveg, kép, ár, stb.) származó hibákból adódó félreértések és károk miatt semmilyen felelősséget nem vállalunk. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás joga fentartva!
  Kövess bennünket
facebookon és twitteren is:
 
EZT LÁTTAD MÁR?     
  Sri Lanka, Körutazás és nyaralás az Indiai-óceán egyik gyöngyszemén Körutazás és nyaralás az Indiai-óceán egyik gyöngyszemén Utazási időpontok: 2016. március 05 - március 132016. június 24 - július 022016. november 19 - november 27 ...